Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bralin

Kolorowy pasek

Rejestr zarządzeń wydanych w 2009.

L.p.

Numer zarządzenia

Data wydania

w sprawie

1 1/2009 2.01.2009 wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Bralin oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.
2 2/2009 2.01.2009 ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.
3 3/2009 2.01.2009 ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok.
4 4/2009 2.01.2009 ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącego prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców na 2009 rok.
5 5/2009 2.01.2009 ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.
6 6/2009 5.02.2009 powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku.
7 7/2009 9.02.2009 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bralinie.
8 8/2009 11.02.2009 przeprowadzenia na terenie Gminy Bralin konkursu pn. "Piękny ogród, piękna zagroda". 
9 9/2009 25.02.2009 przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektora Szkoły Podstawowej im.M.Kopernika w Bralinie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Bralin.
10 10/2009 3.03.2009 przeprowadzenia konkursu pn. "Sołtys Roku 2009 Gminy Bralin".
11 11/2009 17.03.2009 rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bralin.
12 12/2009 24.03.2009 przygotowania i przeprowadzenia gminnego treningu systemu wczesnego ostrzegania i systemu wykrywania i alarmowania.
13 13/2009 31.03.2009 ustalenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 r.
14 14/2009 31.03.2009 wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji na 2009rok.
15 15/2009 31.03.2009 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
16 16/2009 1.04.2009 wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Bralin do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie ewakuacji pracowników.
17 17/2009 2.04.2009 powołania Gminnej Komisji Stypendialnej.
18 18/2009 2.04.2009 powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
19 19/2009 13.05.2009 powołania komisji przeprowadzającej nabór na stanowisko referenta ds.księgowości budżetowej
20 20/2009 13.05.2009 powołania obwodowych komisji wyborczych
21 21/2009 18.05.2009 zmian w składzie obwodowych komisji wyborczych
22 22/2009 18.05.2009 zmian w budżecie na rok 2009
23 23/2009 18.05.2009 wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2009rok Krajowe Biuro Wyborcze
24 24/2009 18.05.2009 wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji na 2009rok.
25 25/2009 18.05.2009 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
26 26/2009 22.05.2009 ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy.
27 27/2009 29.05.2009 wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Bralinie.
28 28/2009 03.06.2009 zmian w budżecie na rok 2009
29 29/2009 04.06.2009 ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
30 30/2009 15.06.2009 Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Bralinie.
31 31/2009 18.06.2009 wprowadzenia Kodeksu Etycznego pracowników Urzędu Gminy w Bralinie oraz procedury jego monitoringu.
32 32/2009 26.06.2009 przyznania dodatków funkcyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska dyrektorów w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bralin
33 33/2009 26.06.2009 przyznania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska dyrektorów w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bralin.
34 34/2009 30.06.2009 ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Bralin.
35 35/2009 30.06.2009 określenia wysokości stawki za 1km przebiegu przy przejazdach zamiejscowych dotyczących podróży służbowych pracowników Urzędu Gminy w Bralinie i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bralin samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy.
36 36/2009 30.06.2009 ustalenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.
37 37/2009 30.06.2009 wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2009 Krajowe Biuro Wyborcze.
38 38/2009 30.06.2009 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
39 39/2009 02.07.2009 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Bralinie.
40 40/2009 02.07.2009 powołania komisji, której zadaniem będzie przyjmowanie druków ścisłego zarachowania.
41 41/2009 08.07.2009 powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bralin oraz określenie regulaminu pracy komisji.
42 42/2009 09.07.2009 przyjęcia "Regulaminu udzielania dofinansowania kosztów usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Bralin".
43 43/2009 31.07.2009 ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Bralinie w roku 2009.
44 44/2009 31.07.2009 ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dyrektora Biblioteki Publicznej w Bralinie.
45 45/2009 04.08.2009 informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009r.
46 46/2009 06.08.2009 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
47 47/2009 20.08.2009 przyznania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska dyrektorów w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bralin.
48 48/2009 26.08.2009 organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz zasad planowania i wdrażania Planu Reagowania Kryzysowego.
49 49/2009 26.08.2009 zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia.
50 50/2009 07.09.2009 powołania komisji do archiwizacji dokumantacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009r.
51 51/2009 28.09.2009 ustalenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.
52 52/2009 28.09.2009 wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2009
53 53/2009 28.09.2009 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
54 54/2009 02.10.2009 zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Bralin
55 55/2009 02.10.2009 zmian w budżecie na rok 2009
56 56/2009 02.10.2009 powołania komisji do archiwizacji dokumantacji z wyborów do Rady Gminy Bralin przeprowadzonych w dniu 18 lutego 2007r. i w dniu 28 września 2008r. 
57 57/2009 12.10.2009 zmian w budżecie na rok 2009
58 58/2009 03.11.2009 powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
59 59/2009 03.11.2009 powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji kontenerów KP-7
60 60/2009 03.11.2009 powołania komisji do likwidacji zużytego sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy Bralin.
61 61/2009 06.11.2009 powołania komisji do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w gminnej jednostce organizacyjnej
62 62/2009 12.11.2009 projektu budżetu gminy na rok 2010.
63 63/2009 12.11.2009 okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy Bralin i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bralin.
64 64/2009 24.11.2009 zmian w budżecie na rok 2009
65 65/2009 24.11.2009 ustalenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.
66 66/2009 24.11.2009 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
67 67/2009 24.11.2009 wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2009
68 68/2009 10.12.2009 w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska dyrektorów w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum publicznych, dla których organem prowadzącym kest Gmina Bralin
69 69/2009 10.12.2009 w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska dyrektorów w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum publicznych, dla których organem prowadzącym kest Gmina Bralin
70 70/2009 11.12.2009 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bralinie.
71 71/2009 11.12.2009 powołania komisji przeprowadzającej nabór na stanowisko referenta ds.oświaty i rozliczania dotacji
72 72/2009 11.12.2009 ustalenia 24 grudnia 2009 roku dniem wolnym od pracy w zamian za dzień 26 grudnia 2009r.
73 73/2009 14.12.2009 zmian w budżecie na rok 2009
74 74/2009 21.12.2009 zmian w budżecie na rok 2009
75 75/2009 30.12.2009 inwentaryzacji kasy w Urzędzie Gminy Bralin i powołania komisji inwentaryzacyjnej do jej przeprowadzenia.
76 76/2009 30.12.2009 powołania komisji do likwidacji zużytego wyposażenia w Urzędzie Gminy Bralin.
77 77/2009 31.12.2009 przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.
78 78/2009 31.12.2009 ustalenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.
79 79/2009 31.12.2009 wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2009
80 80/2009 31.12.2009 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

Metadane

Źródło informacji:Zbigniew Łatka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zbigniew Łatka
Data wprowadzenia:2009-04-08 14:42:12
Opublikował:Zbigniew Łatka
Data publikacji:2009-04-08 14:42:21
Ostatnia zmiana:2010-02-05 09:48:31
Ilość wyświetleń:3495

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij