Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bralin

Kolorowy pasek

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Bralin za rok 2010.

L.p. Numer zarządzenia Data wydania w sprawie
1 1/2010 04.01.2010 ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.
2 2/2010 04.01.2010 ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2010
3 3/2010 04.01.2010 ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącego prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców na 2010 rok.
4 4/2010 13.01.2010 odwołania Gminnej Komisji Stypendialnej.
5 5/2010 14.01.2010 powołania Gminnej Komisji Stypendialnej.
6 6/2010 14.01.2010 powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego w biurze dowodów osobistych.
7 7/2010 03.02.2010 powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku.
8 8/2010 04.03.2010 uchylające zarządzenie Wójta Gminy Bralin nr 42/2009 z dnia 09.07.2009r. W sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dofinansowania kosztów usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Bralin".
9 9/2010 04.03.2010 uchylające zarządzenie Wójta Gminy Bralin nr 28/2008 z dnia 19.06.2008r. w sprawie określenia wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w Gminie Bralin.
10 10/2010 16.03.2010 przeprowadzenia na terenie Gminy Bralin konkursu pn." Piękny ogród, piękna zagroda "
11 11/2010 16.03.2010 przeprowadzenia konkursu pn. " Sołtys Roku 2010 Gminy Bralin "
12 12/2010 18.03.2010 rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bralin
13 13/2010 29.03.2010 wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
14 14/2010 29.03.2010 ustalenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2010.
15 15/2010 26.04.2010 zmainy na stanowisku pełnomocnika do spraw wyborów-urzędnika wyborczego w Gminie Bralin.
16 16/2010 26.04.2010 powołania komisji do likwidacji zużytych, wycofanych z użytku pieczęci i stempli w Urzędzie Gminy Bralin. 
17 17/2010 26.04.2010 ustalenia dni wolnych za święto przypadające w sobotę 1 maja 2010r.
18 18/2010 06.05.2010 powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku.
19 19/2010 06.05.2010 uzupełnienia składu komisji przetargowej powołanej zarządzeniem nr 14/2007 z dnia 3 kwietnia 2007r. Do przeprowadzania przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
20 20/2010 11.05.2010 powołania Komisji Stypendialnej do spraw sportu.
21 21/2010 21.05.2010 powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Bralin.
22 22/2010 24.05.2010 powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
23 23/2010 25.05.2010 powołania komisji do przeglądu placów zabaw w 2010 roku.
24 24/2010 26.05.2010 wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
25 25/2010 26.05.2010 ustalenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2010.
26 26/2010 26.05.2010 ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącego prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, oraz przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2010 rok.
27 27/2010 02.06.2010 powołania obwodowych komisji wyborczych.
28 28/2010 11.06.2010 ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
29 29/2010 17.06.2010 zmian budżetu na 2010 rok.
30 30/2010 17.06.2010 zmian planu finansowego zadań z zakresu administarcji rządowej dotyczącego prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców, oraz przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2010 rok.
31 31/2010 17.06.2010 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postepowania i wydawania w tych sprawach decyzji.
32 32/2010 17.06.2010 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie do przekazywania informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej  o wysokości zobowiązań dłużników alimentacyjnych.
33 33/2010 24.06.2010 odwołania członka obwodowej komisji wyborczej Nr 1 w Bralinie.
34 34/2010 29.06.2010 powołania członka obwodowej komisji wyborczej Nr 1 w Bralinie.
35 35/2010 29.06.2010 zmian budżetu na 2010 rok.
36 36/2010 29.06.2010 wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
37 37/2010 29.06.2010 zmian planu finansowego zadań z zakresu administarcji rządowej dotyczącego prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców, oraz przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2010 rok.
38 38/2010 01.07.2010 przyznania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska dyrektorów w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bralin.
39 39/2010 07.07.2010 powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bralin oraz określenie regulaminu prac komisji.
40 40/2010 04.08.2010 informacji z wykonania budżetu za I pólrocze 2010r.
41 41/2010 05.08.2010 wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
42 42/2010 05.08.2010 ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2010- dotyczy Powszechnego Spisu Rolnego 2010.
43 43/2010 05.08.2010 ustalenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok.
44 44/2010 10.08.2010 powołania komisji do archiwizacji dokumentacji z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 20 czerwca 2010r.i 4 lipca 2010r.
45 45/2010 11.08.2010 ustalenia opłaty za dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji publicznej lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.
46 46/2010 12.08.2010 uzupełnienia składu komisji przetargowej powołanej zarządzeniem nr 11/2008 z dnia 18 lutego 2008r.
47 47/2010 19.08.2010 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. ,,Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej Utrata-Mielęcin".
48 48/2010 02.09.2010 organizacji stanowiska kierowania Wójta Gminy Bralin w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.
49 49/2010 02.09.2010 organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Bralin na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
50 50/2010 02.09.2010 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bralin.
51 51/2010 02.09.2010 ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Bralin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
52 52/2010 15.09.2010 zmiany na stanowisku pełnomocnika do spraw wyborów- urzędnika wyborczego w Gminie Bralin.
53 53/2010 28.09.2010 wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
54 54/2010 28.09.2010 ustalenia zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za rok 2010-dotyczy Powszechnego Spisu Rolnego 2010.
55 55/2010 28.09.2010 zmian planu finansowego zadań z zakresu administarcji rządowej dotyczącego prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców, oraz przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2010 roku.
56 56/2010 18.10.2010 powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. 
57 57/2010 19.10.2010 zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącego prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców, przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2010 roku oraz wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
58 58/2010 19.10.2010 ustalenia odpłatności za wynajem sal widowiskowych, pomieszczeń pomocniczych w budynkach gminy Bralin na cele komercyjne.
59 59/2010 27.10.2010 zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Bralin.
60 60/2010 09.11.2010 powołania zespołów do przeprowadzenia procedury zlecenia druku kart do głosowania oraz korekty składów kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy Bralin i Wójta Gminy Bralin zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. 
61 61/2010 09.11.2010 powołania dyżurów w dniach 19-21 listopada 2010r. w związku z zabezpieczeniem w depozycie kart do głosowania dot. wyborów do Rady Gminy Bralin i Wójta Gminy Bralin, wyborów do rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. 
62 62/2010 12.11.2010 ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2011-2020
63 63/2010 12.11.2010 projektu budżetu gminy na rok 2011
64 64/2010 12.11.2010 zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącego prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców, przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2010 roku oraz wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
65 65/2010 12.11.2010 wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
66 66/2010 29.11.2010 zmian budżetu na 2010 rok.
67 67/2010 01.12.2010 powołania Zastępcy Wójta Gminy Bralin.
68 68/2010 03.12.2010 rozwiązania Gminnego Biura Spisowego.
69 69/2010 03.12.2010 zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Bralin.
70 70/2010 06.12.2010 powołania komisji do przeprowadzenia doraźnej kontroli wewnętrznej w gminnej jednostce ogranizacyjnej.
71 71/2010 06.12.2010 ustalenia dni wolnych za święto przypadające 25 grudnia 2010r. 
72 72/2010 06.12.2010 utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku.
73 73/2010 09.12.2010 przyznania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska dyrektorów w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bralin.
74 74/2010 09.12.2010 przyznania dodatków funkcyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska dyrektorów w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bralin.
75 75/2010 10.12.2010 inwentaryzacji składników majątkowych.
76 76/2010 21.12.2010 inwentaryzacji składników majątkowych magazynu obrony cywilnej.
77 77/2010 21.12.2010 zmian budżetu na 2010 rok.
78 78/2010   polityki rachunkowości
79 79/2010   środków unijnych
80 80/2010 29.12.2010 ustalenia regulaminu i wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej dla dyrektora Biblioteki Publicznej w Bralinie.
81 81/2010 29.12.2010 powołania komisji przeprowadzającej nabór na stanowisko ds.. Rozliczeń inwestycji i kosztorysowania.

Metadane

Źródło informacji:Zbigniew Łatka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zbigniew Łatka
Data wprowadzenia:2010-02-05 10:16:30
Opublikował:Zbigniew Łatka
Data publikacji:2010-02-05 10:16:59
Ostatnia zmiana:2011-04-18 13:23:24
Ilość wyświetleń:1962

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij