Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bralin

Kolorowy pasek

Rejestr zarządzeń 2014

Numer zarządzenia Data wydania w sprawie
1/2014 13.01.2014 wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej podczas jego nieobecności 
2/2014 21.01.2014 ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok
3/2014 21.01.2014 ustalenia planu finansowego z zakresu zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącego prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców na 2014 roku
4/2014 27.02.2014 zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
5/2014 26.02.2014 wyznaczenia na obszarze Gminy Bralin miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r.
6/2014 07.03.2014 wyboru Sołtysa Sołectwa Mnichowice
7/2014 12.03.2014 sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego zbędne składniki rzeczowe Gminy Bralin
8/2014 18.03.2014 sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego zbędne składniki rzeczowe Gminy Bralin
9/2014 18.03.2014 sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego zbędne składniki rzeczowe Gminy Bralin
10/2014 18.03.2014 sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego zbędne składniki rzeczowe Gminy Bralin
11/2014 18.03.2014 sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego zbędne składniki rzeczowe Gminy Bralin
12/2014 18.03.2014 sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego zbędne składniki rzeczowe Gminy Bralin
13/2014 18.03.2014 sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego zbędne składniki rzeczowe Gminy Bralin
14/2014 27.03.2014 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2013 r. 
15/2014 31.03.2014 zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
16/2014 31.03.2014 powołania komisji do przeglądu placów zabaw w 2014 r. 
17/2014 04.04.2014 powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 
18/2014 29.04.2014 wskazania pracowników samorządowych Gminy Bralin do składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 
19/2014 29.04.2014 powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Bralin w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 
20/2014 05.05.2014 powołania obwodowych komisji wyborczych 
21/2014 12.05.2014 przeprowadzenia konkursu pn. Listy dla Ziemi - etap gminny
22/2014 12.05.2014 zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji operacji pn. Centrum rekreacyjno - kulturalne w Taborze Wielkim - na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013
23/2014 12.05.2014 zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji operacji pn. Nowoczesny Dom Ludowy gwarantem zaspokajania niezbędnych potrzeb mieszkańców i warunkiem prawidłowego rozwoju społeczeństwa na terenie gminy Bralin - w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadajacych warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013
24/2014 12.05.2014 zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji operacji pn Przestrzeń ekstremalna - młodzi skate'owcy - na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013
25/2014 12.05.2014 zmiany planu finansowego z zakresu zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącego prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców oraz przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku   
26/2014 19.05.2014 sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego zbędne składniki rzeczowe Gminy Bralin
27/2014 19.05.2014 sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego zbędne składniki rzeczowe Gminy Bralin
28/2014 19.05.2014 sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego zbędne składniki rzeczowe Gminy Bralin
29/2014 19.05.2014 sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego zbędne składniki rzeczowe Gminy Bralin
30/2014 19.05.2014 sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego zbędne składniki rzeczowe Gminy Bralin
31/2014 19.05.2014 sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego zbędne składniki rzeczowe Gminy Bralin
32/2014 19.05.2014 zmiany zarządzenia nr 19/2014 Wójta Gminy Bralin z dnia 29 kwietnia 2014 r. dotyczącego powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Bralin w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 
33/2014 27.05.2014 zmiany planu finansowego z zakresu zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącego prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców oraz przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku   
34/2014 04.06.2014 przeprowadzenia kontroli wewnętrznej nr 1/2014
35/2014 04.06.2014 wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Inwestor Kępno Sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie
36/2014 23.06.2014 powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie
37/2014 04.07.2014 sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego zbędne składniki rzeczowe Gminy Bralin
38/2014 11.07.2014 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w placówce oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Bralin oraz określenie regulaminu pracy komisji
39/2014 11.07.2014 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie do wydawania decyzji administracyjnych
40/2014 05.08.2014 ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
41/2014 11.08.2014 informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
42/2014 29.08.2014 wyznaczenia na obszarze Gminy Bralin miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach samorządowych wyznaczonych na dzień 16 listopada 2014 r.
43/2014 03.09.2014 powołania komisji mieszkaniowej
44/2014 24.09.2014 zmiany w składzie Gminnej Komisji Stypendialnej
45/2014 30.09.2014 zmiany planu finansowego z zakresu zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącego prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców oraz przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku   
46/2014 21.10.2014 zmiany planu finansowego z zakresu zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącego prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców, przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz Wyborów samorządowych w 2014 roku
47/2014 23.10.2014 ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 1 listopada 2014 r.
48/2014 23.10.2014 powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
49/2014 28.10.2014 powołania dyżurów w dniach 13-16 listopada 2014 r. w związku z zabezpieczeniem w depozycie kart do głosowania dot. wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 
50/2014 28.10.2014 powołania zespołów do przeprowadzenia procedury zlecenia druku kart do głosowania oraz korekty składów kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy Bralin i Wójta Gminy Bralin zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 
51/2014 28.10.2014 ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rady gminy, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójta, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 
52/2014 07.11.2014 odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz powołania nowych członków Zespołu Interdyscyplinarnego
53/2014 14.11.2014 ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2015-2022
54/2014 14.11.2014  projektu uchwały budżetowej na 2015 rok
55/2014 21.11.2014 przeprowadzenia kontroli podatkowej
56/2014 25.11.2014 ustalenia ceny za dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Bralin
57/2014 26.11.2014 zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
58/2014 05.12.2014 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bralin 
59/2014 05.12.2014 zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Bralin
60/2014 09.12.2014 wprowadzenia zmian w "Regulaminie przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień"
61/2014 09.12.2014 zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji operacji pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin" w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013
62/2014 12.12.2014 inwentaryzacji składników majątkowych
63/2014 12.12.2014 powołania komisji przeprowadzającej nabór na stanowisko informatyka
64/2014 17.12.2014 powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komuterowego w biurze dowodów osobistych
65/2014 30.12.2014 dochodów wyborów organów sołectw Gminy Bralin
66/2014 31.12.2014 przeprowadzenia kontroli podatkowej
67/2014 31.12.2014 przeprowadzenia kontroli podatkowej
68/2014 31.12.2014 przeprowadzenia kontroli podatkowej

Metadane

Źródło informacji:Dawid Kosakiewicz
Data utworzenia:2014-11-10 11:57:27
Wprowadził do systemu:Dawid Kosakiewicz
Data wprowadzenia:2014-11-10 11:57:40
Opublikował:Dawid Kosakiewicz
Data publikacji:2014-11-10 11:58:52
Ostatnia zmiana:2015-01-13 14:06:56
Ilość wyświetleń:1264

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij