Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bralin

Kolorowy pasek

Procedura umieszczenia osoby w DPS

<>

Ilekroć mowa w niniejszej procedurze o:
1.  Ośrodku, oznacza to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie,
2.  Ustawie, oznacza to ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163),
3.  Rozporządzeniu w sprawie dps, oznacza to rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. poz. 964),
4.  Rozporządzeniu w sprawie wywiadu, oznacza to rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. poz. 712).

Procedura:
1.  Wniosek u umieszczenie w domu pomocy społecznej składa osoba zainteresowana, przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny w obecności pracownika socjalnego ośrodka, który potwierdza na nim własnoręcznym podpisem swoją obecność.
2.  W przypadku złożenia wniosku przez opiekuna prawnego wymagana jest zgoda właściwego sądu.
3.  Pracownik socjalny ośrodka w terminie 14 dni przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wywiadu, w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej w jej obecności, obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
4.  Pracownik socjalny do wywiadu środowiskowego dołącza dokumenty określone w rozporządzeniu w sprawie dps, w tym zaświadczenie lekarskie z informacją o konieczności umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej, a także zaświadczenie od lekarza psychiatry w przypadku gdy osoba leczyła się psychiatrycznie.
5.  Pracownik socjalny, po skompletowaniu dokumentów, przekazuje je wraz z wnioskiem (wniosek w wywiadzie środowiskowym) do kierownika ośrodka.
6.  Kierownik ośrodka akceptuje lub odrzuca wniosek, co potwierdza pisemnie w odpowiednim miejscu w wywiadzie środowiskowym.
7.  Osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
8.  W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.
9.  W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna-prokuratora.
10. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
11. Podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego, ustala się dane osób zobowiązanych do alimentacji, zgodnie z ustawą oraz kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, tj. małżonek/małżonka osoby kierowanej, zstępni przed wstępnymi.
12. Przed wydaniem decyzji, o których mowa w pkt 10, powiadamia się podczas wszczęcia postępowania wszystkie strony, które zostały ustalone jako osoby zobowiązane do alimentacji - nadaje się tym osobom status strony w postępowaniu.
13. Pracownik socjalny przeprowadza u osób zobowiązanych wywiad alimentacyjny, który będzie podstawą do ustalenia decyzji o obowiązku uiszczenia opłaty.
14. Jednocześnie Kierownik ośrodka przedstawia osobom zobowiązanym treść umowy, o której mowa w ustawie, w przypadku gdyby osoby chciały wnosić większą kwotę opłaty, aniżeli określona w decyzji.
15. W przypadku uchylania się osób zobowiązanych od przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, kierownik ośrodka występuje do sądu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej o roszczenia alimentacyjne w wysokości zapewniającej różnicę, pomiędzy opłatą wnoszoną przez osobę kierowaną, a rzeczywistymi kosztami utrzymania w domu pomocy społecznej.
16. Kierownik ośrodka wydaje w jednym czasie dwie decyzje:
1) decyzję kierującą do domu pomocy społecznej,

2) decyzję ustalającą odpłatność osoby kierowanej za pobyt w domu pomocy społecznej,
17. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.
19. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy:
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.
20. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione w pkt 13, ppkt 1 i 2.
21. Gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby.
22. W przypadku niewywiązywania się osób z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.  
Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.
23. Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:
1) wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;
2) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;
3) małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;
4) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

Metadane

Źródło informacji:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie
Data wprowadzenia:2015-06-18 13:45:00
Opublikował:Katarzyna Piszczałka
Data publikacji:2015-08-03 10:57:06
Ostatnia zmiana:2015-08-03 10:59:32
Ilość wyświetleń:737

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij