Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bralin

Kolorowy pasek

Fundusz Alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w Ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
1) Osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna:
- do uko
ńczenia 18 roku życia, albo
- do uko
ńczenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej,
- bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
2) W wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł.
3) Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiąza
ń alimentacyjnych (art. 2 pkt. 2 Ustawy).
W celu ustalenia skuteczności bądź też bezskuteczności egzekucji należy zgłosić fakt nieuiszczania przez osobę zobowiązaną zasądzonej kwoty alimentów w administracyjnym organie egzekucyjnym (tj. u komornika sądowego).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują:
1) Jeżeli osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. w domu pomocy społecznej, placówce opieku
ńczo-wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo przebywa w rodzinie zastępczej.
2) Jeżeli osoba uprawniona zawarła związek małże
ński.

Wymagane dokumenty
Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadcze
ń z funduszu alimentacyjnego:
1) Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
2) Oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
3) Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów.
4) Dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (dowód osobisty, paszport) - oryginał do wglądu.
5) Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny urzędowy dokument potwierdzający wiek dziecka.
6) Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
7) Zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej (w przypadku gdy dziecko uko
ńczyło 18 rok życia).
8) Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji.
9) Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu
o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
10) Informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.


Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadcze
ń z funduszu alimentacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów. Wszelkie informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (62) 78-11-207.

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Piszczałka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Piszczałka
Data wprowadzenia:2015-08-05 14:11:05
Opublikował:Katarzyna Piszczałka
Data publikacji:2015-08-05 14:12:30
Ostatnia zmiana:2015-08-05 14:12:36
Ilość wyświetleń:526

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij