Zamknij okno Drukuj dokument

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

 

Podstawa prawna: art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457), art. 108 ust. 1 pkt 5 i art. 109c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) oraz § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2005r. Nr 53, poz. 472).

ZGłOSZENIE PRACODAWCY - informacja o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenie pracodawcy.

II. MIEJSCE SKłADANIA ZGłOSZENIA:

Urząd Gminy Bralin ul. Rynek 3, 63-640 Bralin: Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji - I piętro pokój nr 11, tel. (62) 78-11-206, e-mail:marta.brzakala@bralin.pl

III. OPłATY:

Nie dotyczy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAłCENIA PRACOWNIKA MłODOCIANEGO

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego.

II. INFORMACJA O ZAłĄCZNIKACH:

Do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego należy dołączyć: 

·         Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę (lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy) kwalifikacji wymaganych do prowadzenia  przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

·         Kopia dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy,

·         Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,

·         Kopia dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

·         Kopia odpowiednio dyplomu lub świadectwaalbo oryginał zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

·         Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis do KRS z zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę,

·         Kopia dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,

·         Wypełniony FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

·         Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanych w roku ubiegania się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie ,bądź oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

·         Inne dokumenty wynikające z indywidualnej sytuacji pracodawcy lub młodocianego pracownika niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

 

III. MIEJSCE SKłADANIA WNIOSKU WRAZ Z POZOSTAłYMI DOKUMENTAMI:

Urząd Gminy Bralin ul. Rynek 3, 63-640 Bralin: Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji - I piętro pokój nr 11, tel. (62) 78-11-206, e-mail:marta.brzakala@bralin.pl

IV. OPłATY:

Nie dotyczy.

V. TERMIN ZAłATWIENIA SPRAWY:

W ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

VI. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Gminy Bralin - Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji.

VII. TRYB ODWOłAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Bralin. Odwołanie składa się w pokoju nr 8 (sekretariat) Urzędu Gminy Bralin ul. Rynek 3 lub w pokoju nr 11. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VIII. UWAGI:

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

 

WAŻNE!

Kopie dokumentów przedłożone przez Pracodawcę do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1257),

cytuję: Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym”.

Ponadto art. 76a § 2b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1257) stanowi, iż upoważniony pracownik Urzędu Gminy Bralin może potwierdzać kopie dokumentów za zgodność z oryginałem,  

cytuję: "Upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem. Poświadczenie obejmuje podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie strony, również godzinę sporządzenia poświadczenia. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia), należy stwierdzić to w poświadczeniu."

Za zgodność z oryginałem może także potwierdzić ten podmiot, który wytworzył oryginał np. umowa z młodocianym pracownikiem może być potwierdzona przez pracodawcę, świadectwo czeladnicze – jeżeli uczeń zdawał w Izbie Rzemieślniczej – przez Izbę Rzemieślniczą.

Wnioski wraz załącznikami, które będę potwierdzane za zgodność z oryginałem np. przez CECH, lub inne osoby będą zwracane w całości Pracodawcom do uzupełnienia.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym (87kB)    
Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 2018 r. (22.4kB)    
Załącznik nr 3 - Formularz inf. przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (154.3kB)    
Załącznik nr 3 - formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_K4)-1 (78.1kB)    
Załącznik nr 3a - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza (159.7kB)    
Załącznik nr 3b - Szczegółowa instrukcja wypełniania formularza (69.2kB)    
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis (30.5kB)    
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (30.5kB)    
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis w odniesieniu do kosztów kwalifikujacych się do objęcia pomocą (163.1kB)    

Metadane

Źródło informacji:Marta Brząkała
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marta Brząkała
Data wprowadzenia:2017-09-05 11:35:26
Opublikował:Marta Brząkała
Data publikacji:2017-09-05 11:50:01
Ostatnia zmiana:2018-11-15 09:03:23
Ilość wyświetleń:1318